از این طرف سید خلیل می‌خونه که «دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی». از اون طرف من چپ‌به‌چپ دارم دارم مردم رو چپ می‌زنم و فغانم بلنده از تنهایی و فراق. خلاصه که پویان جون، دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند؛ مشتاقی و مهجوری چنانت کرده که دریای شکیبایی رو پایاب نمونده. خودت تسلیم دایره‌ی قسمت شو شاید مونس تنهایی رخ نمود.

من در جوانی، وقتی که وعده‌ی زنّارنمایی می‌دادم.

بعد از هر بروزرسانی فونت‌آرا باز میشه و این پیغام رو نشون میده. هر بار می‌بستم و می‌رفتم، امروز ولی کمی حس دیدن این پیغام فرق داشت.
در مدح و ستایش فونت‌های صابر راستی‌کردار این یکی دو روزه همه گفته‌اند. با این افزونه (فونت‌آرا) می‌تونید بیشتر وب‌سایت‌های با متن فارسی رو با فونت دلخواهتون نشون بدید. من وزیر رو بسیار دوست دارم و پیشنهادش میدم.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!