از اینکه تجاوز و سکس بدون رضایت موضوع شوخی باشه بدم میاد. این تصور معمول وجود داره که که در سکس یکی فاعله و دیگری مفعول. یکی با فعلش داره قدرت و برتریش رو نشون میده و دیگری با مفعول بودن حقارت و شأن پایین‌تر رو از آن خود می‌کنه. به نظرم این نگاه از جنسیت‌زدگی عمیق صاحبش میاد. اول یک ویژگی رو به زن بودن (و زنانه بودن) نسبت میدن و بعد اون میشه ویژگی مشترک همه‌ی آن‌ها که جایگاهی فروتر از انسان کامل دارند (که صاحب همه‌ی صفات مردانه است). مثال بارزش همه‌ی لودگی‌هاییست که با «مفعول» سکس بودن یک مرد می‌کنند.

Follow

حالا توی یه بحث مربوط، با اینکه به نظرم فحش و دشنام اختراع خیلی جالبیه توی جامعه‌ی انسانی، اما اینکه چیزی که الان گفتم پایه‌ی اصلی بخش عظیمی از فحش‌ها(ی فارسی)ست باعث شده که آدم رغبت نکنه سمت هیچ فحشی بره. کمتر فحشی وجود داره که این وجه جنسیت‌زده رو نداشته باشه. کاش همت کنیم و با هم فحش‌های آبدار بدون نگاه ضد زن درست کنیم. سکس هم عملیست (حداقل) دوطرفه که آدم‌ها به خواست خودشون و برای لذت خودشون و دیگری (و دلایل دیگه) انجامش میدن. آنچه که بهش میگن «کردن» فقط می‌تونه تجاوز جنسی باشه.

در ضمن، در هیچ شرایطی با اینکه قربانی تجاوز مقصره چون خوشش اومده بود شوخی نکنید. این شوخیتون جز بی‌شعوری شما دلالت بر هیچ چیز دیگری نداره.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!